Sviatosti

Sviatosť krstu

Ku krstu malého dieťaťa je potrebné jedno stretnutie na farskom úrade. Tu si dohodneme termín krstu, vyplnia sa potrebné papiere. Rodičia sa zúčastnia krstnej náuky. Ku krstu je potrebné priniesť krstnú košieľku a sviečku.

Krstný rodič

Podľa Kódexu kánonického práva krstným rodičom môže byť:

 • katolík, vek min. 16. rokov
 • prijal sviatosť birmovania
 • slobodný alebo žijúci vo sviatostnom manželstve
 • človek, ktorý žije aktívne náboženský život.
 • krstný rodič prinesie krstný list ak nie je pokrstený v našej farnosti.

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia vysluhujeme 30 min. pred svätou omšou. Okrem nedele a prikázaných sviatkov.

Po dohode je možné dohodnúť aj iný termín.

K prvému piatku chorých spovedáme v piatok doobeda. Ak by ste mali doma chorého a nevládneho príbuzného rád ho navštívim.

Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil.

Prvé sväté prijímanie

Katechézy pre prvoprijímajúce deti sa konaju každý týždeň na fare. 

Presný deň a čas, kedy sa bude konať katechéza, oznamujem rodičom na Facebookovej stránke farnosti.

Sviatosť birmovania

K Sviatosti birmovania môže pristúpiť veriaci človek, ktorý má aspoň 14 rokov. Birmovanec sa na prijatie Sviatosti birmovania pripravuje na katechézach, ktoré sa konajú raz za týždeň. 

Pred prijatím Sviatosti birmovania musí úspešne absolvovať birmovanecké skúšky z otázok viery. 

Sviatosť birmovania udeľuje biskup pomazaním na čele. Birmovanec si vyberá birmovné meno po zvolenom svätcovi a birmovného rodiča. 

Sviatosť pomazania chorých

Raz do roka vysluhujeme sviatosť pomazania chorých v kostole. Obvykle v pôstnom období.

Chorobou pripútaných na lôžko rád navštívim. Nečakajme, kým sa zdravotný stav chorého úplne zhorší. Zavolajme kňaza včas. Sviatosť pomazania chorých pomôže chorému v prvom rade na duši a ak je to Božia voľa prinesie úľavu na tele.

Sviatosť manželstva

Sobáš je potrebné nahlásiť na Farskom úrade aspoň 2 mesiace pred sobášom. Snúbenci si so sebou prinesú občiansky preukaz a neskôr krstný list, ak nie sú pokrstení v našej farnosti.

Pred prijatím sviatosti manželstva snúbenci absolvujú 3 stretnutia. Dátum sobáša je potrebné nahlásiť aj na príslušnom Matričnom úrade.

Pohreb

V prípade smrti Vášho blízkeho, je potrebné nahlásiť túto skutočnosť na farskom úrade, kde sa zároveň dohodne dátum a čas pohrebu. Je treba so sebou priniesť list o prehliadke mŕtveho.

2 krát sa koná spoločná modlitba za zosnulého v kostole a raz na cintoríne. 

Zádušná sv. omša s pohrebným obradom sa odslúži na cintoríne v dome smútku. 

Sväteniny

Sväteniny v našej farnosti:

 • Kresťanský pohreb
 • Požehnanie adventného venca
 • Požehnanie príbytkov vo Vianočnom období
 • Požehnanie trojkráľovej vody
 • Požehnanie hromničných sviec
 • Svätoblažejské požehnanie hrdla
 • Značenie popolom na popolcovú stredu
 • Požehnanie ratolesti na Kvetnú nedeľu
 • Požehnanie veľkonočných pokrmov

Sväteniny sú posvätné znaky, ktorými sa určitým napodobnením sviatostí naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života. (KKC 1667)

Medzi sväteniny patria aj rôzne formy ľudovej zbožnosti. Sú predĺžením liturgického života Cirkvi, ale ho nenahrádzajú (porov. KKC 1675)

 • Rozličné pobožnosti
 • Adorácie a procesie
 • Modlitby sv. ruženca
 • Krížové cesty
 • Úcta k relikviám
 • Púte a návštevy svätýň
 • Devocionálie (napr. kríž, škapuliar, mariánske medaily, benediktínsky kríž a pod.)

Rozličné devocionálie požehnám na požiadanie po ľubovoľnej sv. omši