Dotácie v roku 2023

Dotácia z rozpočtu obce Opatovská Nová Ves na rok 2023

Názov projektu:  Odvodnenie stien a oprava fasády kostola.

Výška dotácie: 2.000,- € (Dvetisíc eur)

Projekt „Odvodnenie stien a oprava fasády kostola“ sa čiastočne podaril realizovať. Na farskom kostole v Opatovskej Novej Vsi sa v priebehu roka 2023 podarilo odvodniť steny kostola. Práce sme dokázali vykonať svojpomocne. Materiál potrebný k odvodneniu stien kostola bol zakúpený z prostriedkov dotácie z rozpočtu Obce Opatovská Nová Ves.
Rovnako sa z prostriedkom dotácie z rozpočtu obce zakúpený vonkajší obklad (Bridlica hradná), ktorý by sme chceli na jar roku 2024 osadiť na fasádu kostola.

V rámci zabezpečenia odvodnenia stien sa prostriedky z rozpočtu obce Opatovská Nová Ves použili aj pri vnútorných prácach (odvodnenie vnútornej steny kostola, nový poter na podlahe kostola).
Na fasáde kostola plánujeme na jar roku 2024 pokračovať.

Pani starostke a obecnému zastupiteľstvu ďakujeme za poskytnutú finančnú pomoc z rozpočtu obce.

 

 

 

Dotácia z rozpočtu obce Lesenice na rok 2023

Názov projektu:  Vonkajšia oprava kaplnky na cintoríne

Výška dotácie: 1.000,- € (Tisíc eur)

Projekt „Vonkajšia oprava kaplnky na cintoríne“ sa realizoval v priebehu roka 2023. Na kaplnke v cintoríne v Leseniciach sa opravili steny a fasáda objektu. Odborné práce vykonali zadarmo chlapi z našej obce Lesenice. Dotáciu poskytnutú obcou Lesenice na rok 2023 sme vyčerpali na zakúpenie stavebného materiálu a farby potrebnej k oprave fasády kaplnky.

Na budúci rok plánujeme vymaľovať strechu kaplnky. Ak to finančné prostriedky dovolia, tak by sme pred vchodom do kaplnky chceli vybudovať prístupový chodník z dlažby.

Pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu ďakujeme za poskytnutú finančnú pomoc z rozpočtu obce.